Puslespel som utgangspunkt for demokratisk dannanda praksisar i barnehagen?

Författare
Grindheim, L.T.
Källor
I: Ødegaard, E.E. (red.). Barnehagen som danningsarena (s. 200-220). Fagbokforlaget.
År
2012
ISBN
9788245011531

Syfte

Syftet med studien är att undersöka om tillgång till pussel antingen ger upphov till eller begränsar olika former av demokratiskt deltagande. Författaren sätter fokus på hur barnen använder sig av pussel och vilken mening de tilldelar pusslandet för att dra nytta av det och reglera sina handlingar.

Resultat

Det sätt på vilket barnen deltar i pusslande och använder pussel visar att de uppfattar pussel som ett gemensamt projekt. Att lägga pussel är därför sällan en ensamaktivitet. Olika typer av interaktion mellan barn förekommer alltid, till exempel genom att pussel ofta läggs av flera barn samtidigt eller genom att barnen interagerar även om de lägger var sitt pussel. Ett genomgående tema är att barnet reglerar sitt deltagande genom att balansera mellan samarbete och konkurrens, vilket kan ses som deltagandesätt som handlar om likvärdighet och gemenskap som demokratiska värderingar. Studien visar också på olika deltagandesätt som stödjer demokratiska värderingar som gemenskap, omsorg och medansvar.

Design

18 barn i åldern tre till sex år deltog i studien. Data samlades in genom observationer av barnen under tiden som de pusslar. Observationer av barn som lägger pussel utgör alltså grunden för analysen.

Referenser

Grindheim, L.T. (2012). Puslespel som utgangspunkt for demokratisk dannanda praksisar i barnehagen? I: Ødegaard, E.E. (red.). Barnehagen som danningsarena (s. 200-220). Fagbokforlaget.

Uppdragsgivare

ingen upplysning