De yngste barns barnehage. Kvalitetsaspekter i tilbudet for ett- og toåringer.

Författare
Moser, T.
Martinsen, M.
Källor
I: Rønning, F., Diesen, R., Hoveid, H. & Pareliussen, I. (red.). FoU i praksis 2011 (s. 317-329). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
År
2012

Syfte

Utifrån syftet att bedöma kvaliteten på den norska förskoleverksamheten vill studien undersöka pedagogernas kunskaper om småbarn och förskolornas normer, samt användningen av kontakt- eller anknytningspersoner för barn. Studien ställer frågan om barnen i förskolan träffar pedagoger med lämpliga kompetenser för förskoleverksamhet.

Resultat

Studien visade att det i genomsnitt finns 4,9 pedagoger per förskola och att 0,8 av pedagogerna per förskola är specialiserade inom förskolepedagogik. Studien visade även att över en fjärdedel av förskolorna inte, eller endast under en mycket kort period (mindre än en månad), använde sig av kontakt- eller anknytningspersoner. Forskarna drar slutsatsen att kontakt- eller anknytningspersoner inte är det enda sättet att se till barnens behov. Sociala relationer och vänskapsband mellan barn och ett kroppsligt perspektiv på de yngsta barnens handlingar ses som viktiga förutsättningar för att skapa en bra pedagogisk miljö för denna grupp. Ändå uppfattar forskarna att kontakt- eller anknytningspersoner är en bra utgångspunkt när det gäller att främja pedagogernas känslomässiga och empatiska relationer till barnen. Nästan två tredjedelar av förskolorna placerar de yngsta barnen i åldersgrupper för ett- till tvååringar eller i småbarnsgrupper med barn under tre år. 15 % av cheferna beskriver personalstabiliteten som mindre bra eller inte bra.

Design

Sammanlagt har 145 förskolechefer svarat på ett frågeformulär. Data samlades in under två perioder, 117 av cheferna svarade under 2008, och 28 andra chefer svarade under 2010. Alla svarande deltog i det norska projektet BONDS (Barns Sosiale Utvikling). Datamaterialet analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS.

Referenser

Moser, T. & Martinsen, M. (2012). De yngste barns barnehage. Kvalitetsaspekter i tilbudet for ett- og toåringer. I: Rønning, F., Diesen, R., Hoveid, H. & Pareliussen, I. (red.). FoU i praksis 2011 (s. 317-329). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning