Å skape rom for flerspråklighet: En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn

Forfatter
Pesch, A. M.
Kilde
Universitetet i Tromsø
År
2018

Formål

I studien utforskes diskursive vilkår for barnehagelæreres språklige praksis med flerspråklige barn. Studiens formål er å få større innsikt i hvordan forståelser av flerspråklighet i barnehagen skaper rom for barnehagelærers flerspråklige praksis og for samarbeid med barnas foreldre. Språklig praksis forstås som pedagogisk språklig praksis knyttet til barnehagelæreres rolle i barnehagen som kontekst.

Resultat

Et fellestrekk ved barnehagene er at de anser flerspråklighet som en ressurs. Det rådende synet på flerspråklighet er imidlertid ulikt. Mens man i den norske barnehagen forstår flerspråklighet først og fremst som en dualitet som består av morsmål og norsk, er synet på flerspråklighet i den tyske barnehagen mer dynamisk og knyttet til et syn på språk som ressurs i kommunikasjon. Analysen viser hvordan ulike syn på flerspråklighet blir konstruert både på institusjons- og individnivå, og hvordan de både er knyttet til og stiller spørsmål ved ressurssynet som ramme. Det blir tydelig hvordan barnehagelæreres syn på flerspråklighet er knyttet til deres egen språklige praksis på den ene siden og forståelser av barnas språklige praksis på den andre siden. Når det gjelder foreldresamarbeid peker datamaterialet spesielt på motsetninger mellom barnehagens og foreldrenes syn på flerspråklighet og hvordan de innvirker på forståelsen av hverandres språkvalg og praksiser. Funnene brukes for å drøfte hvordan diskursene om flerspråklighet på mikro- og makronivå henger sammen og hvordan de skaper rom og rammer for barnehagelærernes språklige praksis og for samarbeid med barnas foreldre.

Design

Studien er en kvalitativ etnografisk kasusstudie av to barnehagers språklige praksiser, en i Norge og en i Tyskland.

Studiens datamateriale består av relevante styringsdokumenter for barnehagen, bilder av barnehagens «semiotiske landskap» (av tegn og symboler), feltnotater om barnehagelærernes språklige praksis og intervju med barnehagelærere og foreldre. Ved hjelp av Mikhail Bakhtin sine konsepter om ytring, talesjanger, stemme, diskurs og ideologi studeres barnehagelærernes og foreldrenes språklige praksis som neksus for diskurser om flerspråklighet knyttet til barnehagen som institusjon. Barnehagelærernes språklige praksis, deres og foreldrenes syn på flerspråklighet knyttes videre til diskurser på makronivå.

Referanser

Pesch, A. M. (2018). “Å skape rom for flerspråklighet: En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn”. Akademisk avhandling. Universitetet i Tromsø.