Matematiserande i förskolan. Geometri i multimodal interaktion

Forfatter
Gejard, G.
Kilde
Akademisk avhandling. Uppsala Universitet.
År
2018

Formål

Avhandlingen undersøker hvordan matematikk blir innlemmet i hverdagslige aktiviteter i barnehagen. Utgangspunktet for studien er at matematikk og læring av matematikk er en sosial prosess, snarere enn en individuell mental prosess. De tre forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan er miljø og aktiviteter organisert for å gjøre utforsking av matematikk mulig? 2) Hvordan bruker deltakerne tall, kropp og de materielle omgivelsene for å aktualisere en geometrisk diskurs i hverdagsaktiviteter? 3) Hvilke muligheter og begrensninger for utforskning av geometriske former, egenskaper og begrep trer fram i interaksjonen mellom barn og pedagoger?

Resultat

Resultatene viser at både barna og pedagogene tok initiativ til de matematiske aktivitetene og utviklet dem sammen. Barna forandret og utvidet det matematiske læringsinnholdet i løpet av aktivitetene og pedagogene fulgte opp barnas initiativer. Barna viste matematisk kunnskap både verbalt og gjennom kroppsspråket sitt, og gjennom aktivitetene ble det skapt en matematisk diskurs. Forskeren mener resultatene viser at en slik matematisk diskurs blir skapt i de multimodale interaksjonene mellom barn og pedagoger i løpet av aktivitetene, og at undervisning i barnehagen må sees på som en interaktiv prosess og ikke bare som et resultat av pedagogens handlinger. På sammen tid understreker hun at det er pedagogen som har det overordnede ansvaret for å skape et miljø der barn kan utvikle sine matematiske kunnskaper. 

Design

I løpet av en periode på åtte måneder observerte forskeren hverdagslivet i to svenske barnehager, som begge hadde fokus på å innlemme matematiske aktiviteter i barnehagehverdagen. Datamaterialet består av videoopptak, feltnotater og fotografier. Det ble satt et spesielt fokus på hvordan matematikk ble gjort relevant i barnas interaksjon med hverandre, pedagogene og det materielle miljøet, gjennom å analysere tale, kroppsspråk og bruk av materialer. 

Referanser

Gejard, G. (2018). «Matematiserande i förskolan. Geometri i multimodal interaktion». Akademisk avhandling. Uppsala Universitet.