Individual children’s interactions with teachers, peers, and tasks: The applicability of the inCLASS Pre-K in Danish preschools

Författare
Slot, P. L. & Bleses, D.
Källor
Learning and Individual Differences, 61:68–76
År
2018

Syfte

Social kompetens i förskolan, definierad som barns välfungerande samspel med jämnåriga och personal, samt uppvisandet av adaptiva klassrums- och uppgiftsrelaterade beteenden, har visat sig vara prediktivt för senare positiva sociala, emotionella, akademiska och studiemässiga resultat. Undersökningens syfte är i) att undersöka tillämpligheten av inCLASS Pre-K i danska förskolor bestående av olika kulturella kontexter, ii) att bedöma barns breda sociala kompetens genom att undersöka deras samspel med jämnåriga, förskolepersonal och uppgifter, iii) att studera i vilken grad inCLASS Pre-K fångar upp individuella skillnader mellan barn beroende på ålder, kön och språklig bakgrund.

Resultat

Resultaten indikerade få individuella skillnader i barnens beteende, och pojkarna hade endast något fler konflikter än flickorna. Vidare fick äldre barn sämre resultat än yngre när det gäller interaktion med jämnåriga och uppgiftsfokus, och de hade fler konflikter jämfört med yngre barn. Dessa skillnader minskade eller försvann vid justering för medianåldern i klassrummet.

Design

I den här observationsstudien användes data från en RCT-studie med 184 barn. 25 förskolor i tre kommuner erbjöds att delta i studien. En mer djupgående undersökning av inlärningsmiljön genomfördes och förskolepersonalen ombads att bedöma barnens engagemang, beteendesvårigheter och uppföljningsbehov. Både tvärsnittsanalys och longitudinell analys tillämpades. 

Referenser

Slot, P. L. & Bleses, D. (2018). “Individual children’s interactions with teachers, peers, and tasks: The applicability of the inCLASS Pre-K in Danish preschools”. Learning and Individual Differences, 61:68–76.