Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen. En målrettet og struktureret indsats, som virker ved at styrke læringsmiljøet for de yngste

Författare
Bleses, D., Højen, A., Jensen, P., Rathe, A. B., Boisen, L. A., Nielsen, H. & Jensen, C. H.
Källor
Rapport. Børne- og Socialministeriet.
År
2019

Syfte

Rapporten presenterar resultaten från forskningsprojektet Vi lærer sprog i vuggestuen og i dagpleien. Projektet riktade sig till de yngsta barnen i 13 danska kommuner och omfattade olika åtgärder som syftade till att förbättra lärandemiljön och den pedagogiska verksamheten i förskolan till stöd för barnens språk, matematiska kunskaper och exekutiva funktioner. Åtgärderna berörde både förskolepersonal (grundläggande insats) och föräldrar (omfattande föräldrainvolvering). Rapporten besvarar följande 5 frågeställningar: 1. Förbättras barnens språk, matematiska kunskaper och exekutiva utveckling? 2. I vilken utsträckning förbättras den generella lärandemiljön i förskolan? 3. Hur genomförs den grundläggande insatsen och vilka faktorer påverkar genomförandet? 4. I vilken mån har en omfattande föräldrainvolvering förbättrat barnens lärande, utöver de potentiella effekterna av den grundläggande insatsen? 5. I vilken grad har en omfattande föräldrainvolvering uppnåtts och vilka faktorer påverkar en sådan process? 

Resultat

Resultaten visar att den grundläggande insatsen förbättrade barnens språkutveckling, talförståelse och empati. Den grundläggande insatsen hade en signifikant positiv inverkan på barnens ordförråd och talförståelse. Barnen i åtgärdsgrupperna hade mellan 9 och 44 % högre inlärning på dessa områden jämfört med barnen i kontrollgruppen. Kön, ålder, etnicitet eller sociala förhållanden i hemmet hade ingen betydelse för barnens utveckling. Analysen visar också att ju fler aktiviteter barnen deltog i, desto bättre blev deras språkliga kompetens och talförståelse. Språket förbättrades även andra gången barnen deltog (den andra projektfasen). Arbetet med åtgärderna förbättrade den pedagogiska verksamheten på förskolorna och personalen upplevde arbetet som positivt. Resultaten från föräldrainvolveringen visade att ju mer föräldrarna deltog i åtgärden, desto större blev effekten på barnens kompetens. I de fall föräldrarna deltog fullt ut i alla aktiviteter var effekterna väsentligt större än effekterna av den grundläggande insatsen. Det fanns också en systematisk tendens till att barn med icke-danskt ursprung uppnådde större effekter på språkliga områden när föräldrarna deltog aktivt.                                   

Design

Ca 3 000 barn (3 000 barn i projektets första fas och 2 400 barn i den andra fasen) från 257 förskolor deltog i projektet två faser mellan 2016 och 2018. Genom lottdragning (en randomiserad kontrollerad studie) delades förskolorna in i 3 olika grupper. Grupp 1 fungerade som kontrollgrupp, i grupp 2 genomfördes den grundläggande insatsen under båda perioderna och i grupp 3 genomfördes den grundläggande insatsen under den första fasen och den grundläggande insatsen i kombination med omfattande föräldrainvolvering under den andra fasen. Den grundläggande insatsen bestod i ett temabaserat projekt som pågick i 20 veckor där personalen fick redskap att skapa stöttande och stimulerande lärandemiljöer för att öka barnens trivsel, utveckling och lärande. Den omfattande föräldrainvolveringen riktades mot föräldrar till barn med svaga språkkunskaper. Effekterna på barnens språk, matematiska kunskaper, exekutiva funktioner och socioemotionella kompetens undersöktes genom jämförelser mellan barnens resultat i de olika grupperna före och efter åtgärderna.  

 

Referenser

Bleses, D., Højen, A., Jensen, P., Rathe, A. B., Boisen, L. A., Nielsen, H. & Jensen, C. H. (2019). «Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen. En målrettet og struktureret indsats, som virker ved at styrke læringsmiljøet for de yngste.». Rapport. Børne- og Socialministeriet.

Uppdragsgivare

Børne- og socialministeriet, Danmark