Resultater fra to kvalitative casestudier i Brønderslev Kommune 2016

Författare
Drugli, M. B., Frederiksen, P., & Hansen, O. H.
År
2017

Syfte

Centralt för den här studien är forsknings- och utvecklingsprojektet ”Utveckling i gemenskap”. Projektet är ett treårigt samarbete mellan Brønderslev Kommune och Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) vid Aalborgs universitet om en forskningsbaserad kommun- och institutionsomfattande utveckling av lärmiljön på kommunens förskolor. Forskningsdelen av projektet omfattar både en kvantitativ och en kvalitativ del.

Den kvantitativa delen består av två kartläggningar före och efter ett tvåårigt utvecklingsarbete som är avrapporterade på annat ställe. Den kvalitativa delen består av en fallstudie, som också är innehållet i den här aktuella rapporten. Den kvalitativa fallstudien syftar till att ge en mer djupgående kunskap om förskolans fokus på barns trivsel, lärande och utveckling på de utvalda förskolorna. Studien undersöker lärmiljön i två förskolor i Brønderslev Kommune som har fått ett både högt och lågt resultat i den kvantitativa kartläggningen.

 

Resultat

Studien visar att det generellt finns tydliga skillnader mellan de två förskolorna, precis som resultatet från den kvantitativa undersökningen visade.

På den förskola som fick ett högt resultat i den kvantitativa undersökningen, observerades en genomgående positiv atmosfär, god organisation, goda interaktioner, empatisk inställning, stöd för lärande och stöd till samspel mellan barnen oavhängigt vilken typ av situation och vem som blev observerad. Studien visar att pedagogerna har en gemensam inställning och hållning till barnen, där de följer barnens processer med precision och etablerade utvecklingszoner. Observationerna och intervjuerna med pedagogerna och cheferna visar att förskolan har etablerat en gemensam och positiv kultur som ram för det pedagogiska arbetet i vardagen. Forskarna finner att förskolan har tydliga mål för verksamheten och att chefen själv är aktivt närvarande. Enligt författarna har den här förskolan en lärmiljö som är utformad och avsiktligt planerad med framtagna lärandemål och planerade steg. Det är en lärmiljö där pedagogerna leder barnens inlärning, synliggör lärprocesser och säkrar att barnen når det planerade målet. Det är dessutom en lärmiljö som präglas av varma relationer och interaktioner.

På den förskola som fick låga resultat i den kvantitativa kartläggningen finner författarna att samspelet mellan vuxna och barn varierade i förhållande till vilken personal och vilken situation som observerades. Författarna pekar alltså på att det fanns en tendens till att det pedagogiska arbetet i det observerade arbetet varierade efter vilken vuxen som hade hand om barnen. Författarna observerade också en del olämpliga korrigeringar av barnen. Författarna pekar på att det är problematiskt att kvaliteten på samspelet mellan vuxna och barn på den här förskolan är personberoende. Men de understryker att de också observerade många situationer av medelgod kvalitet.

Vidare observerade författarna att det fanns få inplanerade aktiviteter och att det bara i liten grad fanns synliga mål för det pedagogiska arbetet. I intervjuerna med förskollärarna presenterades inte en genomgående förståelse för hur personalen ville uppmuntra barnens lärande. Till exempel kom det fram att läroplanen inte hade genomförts på samma sätt som på den andra förskolan, och det fanns exempel på hur pedagogerna stöttade barnens lärande relativt instumentellt (många slutna frågor till barnen och övervägande slutna dialogformer).

Slutligen framhåller författarna att flera observationer under en längre tid kunde ha gett ett annat resultat, varför resultatet måste förstås i ljuset av fallstudiens begränsningar.

Design

Den här kvalitativa fallstudien är genomförd på två förskolor som valdes ut på grund av deras resultat i den kvantitativa kartläggningen. De två förskolorna fick ett högt respektive lågt resultat och representerar alltså två olika resultat i förhållande till relationer, socialitet och språkliga färdigheter. Datamaterialet består av strukturerade observationer av interaktioner och pedagogiskt arbete på två förskolor (totalt fyra observationer) samt semistrukturerade intervjuer med totalt sju förskollärare (två gruppintervjuer) och två chefer.

Referenser

Drugli, M. B., Frederiksen, P., & Hansen, O. H. (2017). Resultater fra to kvalitative casestudier i Brønderslev Kommune 2016. Aalborg Universitetsforlag. FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer.