Learning to apologize: Moral socialization as an interactional practice in preschool

Författare
Björk-Willén, P.
Källor
Research on Children and Social Interaction, 2(2):177-194.
År
2018

Syfte

Studien undersöker hur barn i åldern 1–4 år bad varandra om ursäkt, och vilken typ av praxis förskollärarna hade i samband med detta. Mer specifikt syftade denna studie till att analysera hur ”ursäktssituationer” beskrevs och uppnåddes interaktivt samt hur barn reproducerade ursäkter när de lekte.

Resultat

Tidigare studier har visat att praxis för att be om ursäkt mellan vuxna och barn ofta har olika agendor, även om barnens ursäkter efterliknar vuxnas. Denna studie använde istället en metod där deltagarnas egna perspektiv kom i fokus. Analyserna visade att ursäkter i förskolan har en ritualiserad ram som består av i) fastställande av källan till konflikten, ii) betoning av den moraliska ordningen och iii) verbalisering och förkroppsligande av ursäkten. Analysen visade också hur barnen anpassade sina ursäkter efter omständigheterna. 

Design

Data för denna studie är hämtade från en större videoetnografisk studie om barns moral och emotionella socialisering i förskolan. Alla data samlades in från en förskola och 38 barn mellan 1 och 4 år deltog i studien. Data bestod av 68 timmars inspelning av vardagliga aktiviteter (måltider, högläsning och fri lek), med huvudfokus på barnens gråt.

Den analytiska ramen byggde på en etnografisk metod för att behandla sociala handlingar. Analyserna fokuserade särskilt på metoder kopplade till ursäkter och moralisk ordning. På så sätt lades extra vikt vid moraliskt arbete-i-interaktion (”work-in-interaction”) som en pågående praktisk aktivitet. Interaktion baserat på hur barnen och lärarna förstod varandra analyserades. Dessutom tittade studien på hur barnen bad om ursäkt i situationen. Fokus låg också på hur barnens kroppsspråk påverkade de olika utfallen efter ursäkterna. Kroppsspråk betraktades i detta sammanhang som lika viktigt som verbalt språk och analyserades därför som en egen komponent.

Referenser

Björk-Willén, P. (2018). «Learning to apologize: Moral socialization as an interactional practice in preschool». Research on Children and Social Interaction, 2(2):177-194.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift