Matematiserande i förskolan. Geometri i multimodal interaktion

Författare
Gejard, G.
Källor
Akademisk avhandling. Uppsala Universitet.
År
2018

Syfte

Avhandlingen undersöker hur matematik införlivas i den dagliga verksamheten på förskolan. Studiens utgångspunkt är att matematik och inlärning av matematik är en social process snarare än en individuell mental process. Undersökningen utgår från tre frågeställningar: 1. Hur organiseras miljöer och aktiviteter för att möjliggöra utforskandet av matematiken? 2. Hur använder deltagarna siffror, kroppar och den fysiska omgivningen för att aktualisera en geometrisk diskurs i den dagliga verksamheten? 3. Vilka möjligheter till och begränsningar för utforskning av geometriska former, egenskaper och begrepp skapas i interaktionen mellan barn och pedagoger?

Resultat

Resultaten visar att både barnen och pedagogerna tog initiativ till matematiska aktiviteter och utvecklade dem tillsammans. Barnen förändrade och utökade den matematiska undervisningens innehåll under aktiviteternas gång och pedagogerna följde upp barnens initiativ. Barnen uppvisade matematiska kunskaper både verbalt och genom sitt kroppsspråk, och genom aktiviteterna uppstod en matematisk diskurs. Enligt forskaren visar resultaten att den här typen av matematisk diskurs skapas i den multimodala interaktionen mellan barn och pedagoger under aktiviteternas gång och att undervisning i förskolan måste ses som en interaktiv process och inte bara som ett resultat av pedagogens handlingar. Samtidigt understryker hon att det är pedagogen som har det övergripande ansvaret för att skapa en miljö där barnen kan utveckla sina matematiska kunskaper.

Design

Under en period på 8 månader observerade forskaren den dagliga verksamheten på två svenska förskolor som båda fokuserade på att införliva matematiska aktiviteter i den dagliga verksamheten på förskolan. Datamaterialet består av videoinspelningar, fältanteckningar och fotografier. Särskilt fokus lades på hur matematiken gjordes relevant i barnens interaktion med varandra, pedagogerna och den fysiska miljön genom analys av siffror, kroppsspråk och användningen av material. 

Referenser

Gejard, G. (2018). «Matematiserande i förskolan. Geometri i multimodal interaktion». Akademisk avhandling. Uppsala Universitet.