Virkningsfulde tiltag i dagtilbud: Et systematisk review af reviews.

Författare
Nielsen, T.K.
Tiftikci, N.
Larsen, M.S.
Källor
København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet.
År
2013

Syfte

Syftet med studien är att undersöka vilka pedagogiska åtgärder för barn i åldern 0–6 år som är verkningsfulla i arbetet med barns lärande, utveckling och trivsel. Studien är en kartläggning baserad på tidigare systematiska forskningskartläggningar, som redogör för verkningsfulla åtgärder på förskolor.

Resultat

Genom att gå igenom befintliga systematiska översikter från Danmark, USA, Australien, Nya Zeeland och Storbritannien framhäver studien verkningsfulla åtgärder på förskoleområdet inom tio teman: pedagog–barn-relationen, relationer mellan barn, lärmiljö, informations- och kommunikationsteknik, språk och läsning, matematik och natur, hälsa och rörelse, föräldrasamarbete, externt samarbete samt tvärgående förskoleinterventioner (dvs. interventioner som riktar sig mot barnet, föräldrarna och pedagogerna). För varje tema framhävs resultat, som förmedlas i punktform med avsikten att de ska kunna användas i praktiken. De inkluderade studierna är primärt baserade på forskning från andra länder än Danmark, och det kan begränsa hur översiktens resultat kan användas i en dansk kontext.

Design

Datamaterialet baseras på befintliga systematiska översikter från år 2000 och framåt, som handlar om åtgärder på förskoleområdet. Studierna skulle uppfylla följande kriterier: systematisk översikt, undersöka effekter av pedagogiska åtgärder på förskolor för barn i åldern 0–6 år, region (Europa, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland) och utgivningsår. De systematiska översikterna har hittats i olika forskningsdatabaser på det psykologiska och pedagogiska området samt genom en manuell genomsökning av sex evidensorganisationers hemsidor. Översikterna har sedan sållats genom en referensscreening och en efterföljande fulltextscreening som resulterade i en slutlig mängd på 25 översikter som uppfyllde kriterierna. Den efterföljande analysen av översiktsresultaten gjordes som en narrativ syntes.

Referenser

Nielsen, T.K., Tiftikci, N. & Larsen, M.S. (2013). Virkningsfulde tiltag i dagtilbud: Et systematisk review af reviews. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet.

Uppdragsgivare

Kommunernes Landsforening (Danmark)