”Kvalitet i dagtilbud: Om pædagogisk kvalitet og udvikling af pædagogens professionelle kompetencer”.

Författare
Næsby, T.
Källor
Ph.d.-afhandling. Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
År
2014

Syfte

Syftet med studien är att

  1. undersöka kvalitet ur ett teoretiskt perspektiv
  2. skapa en kvalitetsmodell för inkludering
  3. undersöka om fortbildning genom modellen Læringsmiljø og Pædagogisk analyse (LP) ger högre kvalitet på danska förskolor.

Resultat

Inkludering kan fungera som en kvalitetsfaktor i LP-materialet. De frågor i enkäten som berör inkludering hör ihop med bättre trivsel. Det resultatet bildar bakgrund för den andra enkäten som gick till förskollärarna på förskolorna som hade arbetat med LP-modellen. Undersökningen gäller om arbetet med LP-modellen har gjort förskolan bättre på inkludering.

 

Två tredjedelar av de som svarade hade startat ett utvecklingsprojekt sedan de hade arbetat med LP-modellen, 88 procent av projekten handlar om inkludering. Men många förskolor tyckte att det var svårt att omvandla teorierna från LP-modellen till konkreta förändringar i verksamheten. I en tredjedel av förskolorna ledde utbildningen om systematiska utvecklingsprojekt i LP-modellen inte till nya initiativ i verksamheten. Författaren kallar dessa förskolor för lärandemiljöer som inte främjar inkludering.

 

Design

Materialet består av svar på en enkät till danska förskolor som har använt LP-modellen (från 2011, inte primära data). Både personalen och barnen har svarat på frågorna. Det finns ingen uppgift om exakt hur många barn som deltog men bedömningen är att cirka 3 000 barn svarade. Dessutom tillkommer förskollärarna som har besvarat frågor om varje enskilt barn.

 

Materialet används i första hand för att bekräfta den teoretiska utgångspunkten om inkludering som ett viktigt kvalitetskriterium. Materialet analyseras med hjälp av kvalitetsskalor. Särskilda svar summeras separat för barn och förskollärare.

 

Med utgångspunkt i kvalitetskriterier från forskningen (strukturkvalitet, innehållskavlitet, processkvalitet och resultatkvalitet) vidareutvecklar författaren kvalitetsbegreppet. Författaren introducerar begreppet inkluderingsspegeln som tar in och speglar barnens upplevelser av inkludering och förskollärarnas uppfattning om barnens inkludering. Nya kvalitetskriterier finner och bekräftar författaren med hjälp av faktoranalys. Därefter analyseras svaren för enskilda förskolor.

 

För att undersöka om arbetet med LP-modellen höjer kvaliteten lät författaren 130 förskolor som använt modellen svara på en enkät. Enkäten utgår från inkluderingsmatrisen. Matrisen omfattar inkluderingens mångdimensionella karaktär (fysisk, social och psykisk inkludering) och de platser där barnen kan uppleva inkludering, t.ex. i relationer mellan barn och mellan vuxna och barn på förskolan. Det var 49 av förskolorna som svarade och deras svar är underlag för analysen. Dessutom finns sex intervjuer från förskolor (inte primära data).

Referenser

Næsby, T. (2014). ”Kvalitet i dagtilbud: Om pædagogisk kvalitet og udvikling af pædagogens professionelle kompetencer”. Ph.d.-afhandling. Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Uppdragsgivare

Information saknas