En likvärdig förskola för alla barn: innebörder och indikatorer.

Författare
Persson, S.
Källor
Stockholm: Vetenskapsrådet.
År
2015

Syfte

Studien undersöker likvärdigheten i förskolan, som är målet för strävan att främja social jämlikhet. Dessutom beskriver studien mått på likvärdighet utifrån barnens möjlighet att utvecklas så långt de kan oavsett bakgrund.

Resultat

Litteraturen handlar om pedagogiska relationer och strukturella villkor. De strukturella villkoren kan stödja eller motarbeta hög kvalitet i pedagogiken. I de strukturella villkoren ingår personalens utbildning och förmåga, personalens arbetsvillkor och förskolans tillgänglighet. För vart och ett av dessa villkor konstruerade författaren en matris som man kan använda för att bedöma likvärdighet nationellt, kommunalt och i intagningen till förskolan. De går också att använda för att kartlägga likvärdigheten på den enskilda förskolan. Störst betydelse för barnens lärande och utveckling har undervisningen på förskolan. Det som avgör likvärdigheten är personalens förmåga att se barnets möjligheter och stödja utvecklingen av dem. Personalens relation till föräldrarna har också stor betydelse. Förskolan har större möjlighet att skapa likvärdighet för barnen genom att engagera sig i lokalsamhället.

Design

Studien är en litteraturgenomgång med analys av mått på likvärdighet som förskolans arbete kan bygga vidare på. Underlaget som kommer från sökningar i databaserna ERIC, ERC och NB-ECEC består av 58 skandinaviska och internationella studier. Författaren har delat in studierna i grupper efter innehåll och tagit fram matriser för likvärdighet.

 

Referenser

Persson, S. (2015). En likvärdig förskola för alla barn: innebörder och indikatorer. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet.