Entrepreneurial Learning in Education: Preschool as a Take-Off for the Entrepreneurial Self.

Författare
Axelsson, K.
Hägglund, S.
Sandberg, A.
Källor
Journal of Education and Training 2(2), 40-58.
År
2015

Syfte

Studien undersöker vilken undervisning som främjar respektive motarbetar att svenska förskolebarn utvecklar entreprenöriella förmågor. Förutom att undersöka vad som kännetecknar entreprenörskap belyser studien olika tolkningar av begreppet för att på så sätt få en bild av hur man stimulerar entreprenörskap i förskolan. Författarna vill ta reda på hur man kan etablera en praxis kring entreprenöriellt lärande i förskolan eftersom det åligger förskolan att främja barnens entreprenöriella förmågor. Dessutom vill författarna nyansera debatten om pedagogiska insatser för entreprenörskap i förskolan och ta upp frågan om massproduktion av entreprenörer är önskvärd och nödvändig för samhället.

Resultat

Materialet har fyra genomgående teman: kontinuerlig reflektion, aktivt deltagande, meningsfulla lärsituationer och tolerant atmosfär. I temat kontinuerlig reflektion visar studien att förskollärarnas arbete med entreprenörskap har påverkat deras arbetsmetoder. Samtidigt säger förskollärarna att utvecklingen har fått dem att mer rannsaka hur de arbetar i olika lärsituationer. Temat aktivt deltagande berör förhållandet mellan barnstyrda aktiviteter och vuxenstyrda aktiviteter. Studien visar att barnstyrda aktiviteter utvecklar barnens entreprenöriella förmåga. Centralt för utvecklingen av entreprenöriell förmåga är också att skapa meningsfulla lärsituationer. Studien visar att aktiviteter som utgår från barnens intressen utvecklar den entreprenöriella förmågan. Författarna framhåller också att en tolerant atmosfär bidrar till trivseln för både barn och vuxna. Öppna miljöer med plats för experiment främjar lärandet. Det som motverkar entreprenöriellt lärande är exempelvis oreflekterad och rutinmässig undervisning.

Design

Fem kvinnliga förskollärare med 13 till 30 års yrkeserfarenhet från en svensk förskola fick besvara en enkät. Därefter genomfördes en djupintervju med en av förskollärana.. Under intervjun spelade man upp videosekvenser som intervjupersonen fick kommentera. Förskollärarna rekryterades i anslutning till en kurs om barns entreprenörskap.

 

Referenser

Axelsson, K., Hägglund, S. & Sandberg, A. (2015). Entrepreneurial Learning in Education: Preschool as a Take-Off for the Entrepreneurial Self. Journal of Education and Training 2(2), 40-58.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift