The relationship between classroom quality-related variables and engagement levels in Swedish preschool classrooms: a longitudinal study.

Författare
Castro, S.
Granlund, M.
Almqvist, L.
Källor
European Early Childhood Education Research Journal, 1-14.
År
2015

Syfte

Studiens syfte är att undersöka vad som påverkar barnens engagemang och deltagande i förskolans aktiviteter och rutiner och samarbete med omgivningen.

Resultat

Enligt studien har svenska förskolor generellt hög kvalitet, särskilt i förskollärarna tilltal, vilket förklarar gruppens stora engagemang. Graden av engagemang påverkar inlärningen och stort engagemang är ett tecken på trivsel och välbefinnande. Av de tre aspekterna på kvalitet är det särskilt känslomässigt stöd och förskolans organisation som stimulerar barnens engagemang. Att undervisningsstödet ger mindre tydlig effekt i den här studien kan enligt författarna bero på att det påverkar lärandet indirekt medan det känslomässiga stödet ger omedelbar effekt.

Förskolorna i undersökningen kännetecknas av hög nivå på känslomässigt stöd, organisation och undervisningsstöd. Studien visar att när förhållandet mellan barnet och förskolläraren utvecklas ökar värdena för de tre kvalitetsfaktorerna, med undantag för barnens engagemang som ligger stabilt hela tiden. Enligt författarna ökar barnens engagemang bara om det börjar på en lägre nivå till följd av lägre kvalitet på förskolan.

Design

Materialet består av uppgifter från 55 förskoleavdelningar med 165 förskollärare. Under tolv månader använde de Classroom Assessment Scoring System (CLASS) som är ett observationsschema för att mäta institutionens kvalitet. Man mäter engagemang genom att observera barnens koncentration och deltagande i aktiviteter som de vuxna sätter igång. CLASS mäter kvalitet i tre aspekter: känslomässigt stöd (förskollärarens följsamhet och lyhördhet, och graden av bestraffning eller respekt), förskolans organisation (effektiv verksamhetsstyrning, tydliga förväntningar, förebyggande arbete, effektiv tidsanvändning, effektiva rutiner och överlämningar, främjande av barnens intressen och engagerande tillvägagångssätt) och undervisningsstöd (kvaliteten på återkoppling och språkkorrigering, dvs. samtal, öppna frågor, upprepningar, utvidgning, argumentation, kreativitet, integration). Förskollärarna observerades i vardagsaktiviteter tillsammans med ett eller flera barn. Materialet analyserades därefter statistiskt.

Referenser

Castro, S., Granlund, M. & Almqvist, L. (2015). The relationship between classroom quality-related variables and engagement levels in Swedish preschool classrooms: a longitudinal study. European Early Childhood Education Research Journal, 1-14.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift