Da kvaliteten kom til småbørnsinstitutionerne: beretninger om hvordan det går til, når kvalitet på det småbørnspædagogiske område skal vides og styres.

Författare
Togsverd, L.
Källor
Doctoral dissertation, Forskerskolen for Livslang Læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.
År
2015

Syfte

Avhandlingen undersöker hur förskolor rapporterar kvalitet. Frågorna är

  • hur det går till när kvalitet?
  • effekter och resultat blir målet för utvecklingen, styrningen och dokumentationen av småbarnspedagogiken?
  • hur behandlas barnen, förskollärarna och pedagogiken när förskolorna och förvaltningarna arbetar med att rapportera och utveckla kvalitet och dokumentera effekter och resultat?

 

Resultat

Kvalitetsrapporternas klassificering av det pedagogiska innehållet påverkar hur man ska undersöka världen och vilka mått på verkligheten som ska gälla. Dessa ramar styr hur man kan lägga upp det pedagogiska arbetet. Studien visar hur det pedagogiska innehållet passas in i särskilda former som räknas som kvalitet medan annat utelämnas. Ett exempel på styrningen är lärandehjulet som ska digitaliseras och kopplas till kvalitetsrapporterna. Lärandehjulet är utvecklat som underlag för föräldrasamtalen och följer barnets utveckling i övergångarna mellan olika institutionstyper då man kollar upp hur barnet ligger till. Till synes neutrala tekniker och siffror stödjer kvalitetsmaskineriet där bedömningar och värderingar blir tekniska frågor som har tydliga svar. Tekniken befordrar en syn på småbarnspedagogik som är knuten till barnets utveckling av olika förmågor. Förskolläraren får uppgiften att ta reda på vad barnet behöver lära sig, genomföra utbildningen och utvärdera effekterna. Yrkesrollen blir att klassificera och kompetensutveckla det författaren kallar vuxendefinierade barn. Det understöds av utformandet av ett pedagogiskt språk.

Design

Materialet samlades in under två års fältstudier i två förskolor i Köpenhamn. Det består av observationer av, intervjuer och samtal med och presentationer med och för handläggare på förvaltningen, förskolechefer och förskollärare på de två förskolorna. Författaren har också undersökt förskolornas kvalitetsrapporter noga för att se vilken betydelse de har för förskolans och förvaltningens arbete. Materialet är kodat med fokus på förändringar och instabilitet för att det ska visa hur information om kvaliteten används för att styra småbarnspedagogiken

Referenser

Togsverd, L. (2015). Da kvaliteten kom til småbørnsinstitutionerne: beretninger om hvordan det går til når kvalitet på det småbørnspædagogiske område skal vides og styres. Doctoral dissertation, Forskerskolen for Livslang Læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift