Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 5 – perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren.

Författare
Moser, T.; Pettersvold
M.; Jansen, T. T.; Dudas, B.
Källor
Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.
År
2006

Syfte

Studien är en delrapport i det större projektet ”Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel”, som syftar till att undersöka följande:
1) Vilka behov av kompetensutveckling finns bland institutionschefer, pedagogiska ledare och assistenter? 2) Vilken kompetensutveckling har varit särskilt framträdande de senaste åren, och vilka erfarenheter har den gett? 3) Vilka erfarenheter finns i förhållande till igångsättande, omfattning, organisation, finansiering, genomförande och utvärdering av efter- och vidareutbildningsinitiativ? 4) Vilka offentliga och privata aktörer driver vilken typ av verksamhet? Därtill kommer en kartläggning av eventuella sambandsrelationer mellan dessa. Det övergripande syftet med det här delprojektet är att komma fram till en bredare förståelse för begreppen ”kompetens” och ”kompetensutveckling” samt att skapa en översikt över de erfarenheter som finns rörande användningen av begreppen inom förskoleområdet.

Resultat

Resultaten visar att kompetensbegreppet är sammansatt och kan förstås på många olika sätt. Dock har synen på kompetens konsekvenser för planeringen och anpassningen av kompetensutvecklingsåtgärderna. Bland annat dras slutsatsen att det bör tas ställning till i vilken grad det görs skillnad mellan allmänna och specifika kompetenser. Dessutom bör barnens perspektiv vara den samlande referensen vid utveckling av kompetensplaner för personal på förskolor.

Design

Studien bygger på en genomgång av den befintliga dokumentationen av kompetensutveckling på förskoleområdet med huvudvikt på norsk litteratur och erfarenheter.

Referenser

Moser, T.; Pettersvold, M.; Jansen, T. T.; Dudas, B. (2006). Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 5 – perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Uppdragsgivare

Kunnskapsdepartementet i Norge