’Men hun er ikke sånn typisk leder’: Barnehagelæreres fortolkninger av lav lekestatus i foreldresamtaler

Forfatter
Solberg, J.
År
2020

Formål

Studien utforsker barnehagelærerens fortolkninger av statusulikhet i barns lek slik de framkommer i foreldresamtaler i barnehagen. Analysen konsentrerer seg rundt seks samtaler der barnas foreldre har minoritetsspråklig bakgrunn, og der problemet med underordnet lek ble tatt opp i tre av samtalene. Forskningsspørsmålene er: 1) Hvordan fortolker barnehagelæreren minoritetsspråklige barns underordnede lekerolle? 2) Hva kan barnehagelærerens posisjoneringer i samtalen fortelle om profesjonens faglige blikk?

Resultat

Hvordan barnehagelæreren ser på eller forstår episoder hvor barn har en underordnet lekerolle, ble belyst gjennom tre kasus med ulike handlinger: 1) ‘Harmonifortelling’, 2) ‘Motbakkefortelling’ og 3) ‘Happy ending’. At barnet ikke ønsker (1) eller evner (2) å ta mer førende roller i leken, blir noen i noen av samtalene sett på som problematisk. Omvendt er det gledelig når barnet etter langvarig motgang lykkes i å opptre mer ‘sjefete’ (3). Barnehagelærerne introduserer ulike forklaringer på det som skjer, med en spenning mellom posisjoneringer som anvender et ‘personlighetsrepertoar’ og posisjoneringer som benytter et ‘språkrepertoar’. Ifølge språkrepertoaret er ikke barnet førende i leken på grunn av utilstrekkelige norskspråklige ferdigheter, mens personlighetsrepertoaret forklarer lav lekestatus ut fra barnets personlighet (beskjeden eller utrygg). Analysen indikerte at barnehagelæreren vektla personlighetsforklaringen noe mer enn språkforklaringen. Forskeren mener disse spenningene kan reflektere et mangefasettert profesjonelt syn, men at de også kan skyldes ikke-profesjonell resonnering.

Design

Artikkelen bygger på data fra et kvalitativt forskningsprosjekt om foreldresamarbeid i et mangfoldsperspektiv ved Universitetet i Sørøst-Norge. Datamaterialet består av lydopptak av ti foreldresamtaler fra to norske barnehager. Etter en tematisk kartlegging av alle foreldresamtalene, konsentrerte analysen seg om de tre foreldresamtalene der status i lek var eller hadde vært et problem.

Referanser

Solberg, J. (2020). «’Men hun er ikke sånn typisk leder’: Barnehagelæreres fortolkninger av lav lekestatus i foreldresamtaler». Praktiske Grunde - Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, 2020(3-4):31-48.

Oppdragsgiver

Oslofjordfondet, Norge