Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen. En målrettet og struktureret indsats, som virker ved at styrke læringsmiljøet for de yngste

Forfatter
Bleses, D., Højen, A., Jensen, P., Rathe, A. B., Boisen, L. A., Nielsen, H. & Jensen, C. H.
Kilde
Rapport. Børne- og Socialministeriet.
År
2019

Formål

Rapporten presenterer resultatene fra forskningsprosjektet Vi lærer sprog i vuggestuen og i dagpleien. Prosjektet var rettet mot de yngste barna i 13 danske kommuner og introduserte ulike tiltak for å styrke læringsmiljøet og den pedagogiske praksis i barnehagene for bedre å støtte barnas språk, matematiske forståelse og eksekutive funksjoner. De ulike tiltakene omfattet både barnehageansatte (basisinnsats) og foreldre (intensiv foreldreinvolvering). Rapporten svarer på fem forskningsspørsmål: 1) Er barnas språk, matematiske forståelse og eksekutive utvikling styrket? 2) I hvilket omfang er det generelle læringsmiljøet i barnehagene (dagtilbudene) styrket? 3) Hvordan er basisinnsatsen implementert, og hvilke forhold har betydning for implementeringen? 4) I hvilket omfang har intensiv foreldreinvolvering styrket barnas læring, utover det potensielle utbytte av basisinnsatsen? 5) I hvilket omfang er intensiv foreldreinvolvering implementert, og hvilke forhold har betydning for implementeringen?

Resultat

Resultatene viser at basisinnsatsen styrket både barnas språkutvikling, tallforståelse og empati. Basisinnsatsen hadde en signifikant positiv effekt på barnas ordforråd og tallforståelse. Barna i tiltaksgruppene fikk mellom ni og 44 prosent ekstra læring innenfor disse områdene sammenlignet med barna i kontrollgruppen. Kjønn, alder, etnisitet eller sosiale forhold i hjemmet hadde ikke betydning for barnas utbytte. Analysen viser også at jo flere aktiviteter barnet deltok i, jo bedre ble barnets språklige kompetanser og tallforståelse. Også andre gang barna deltok (andre periode), ble språket forbedret. Arbeidet med tiltaket styrket den pedagogiske praksisen i barnehagene og personalet opplevde arbeidet som positivt. Resultatene fra foreldreinvolveringen viste at jo mer foreldrene deltok i tiltaket, jo større ble effekten for barnas kompetanser. I de tilfellene der foreldrene deltok fullt ut i alle aktiviteter, var effektene vesentlig større enn effektene for basisinnsatsen. Det var også en systematisk tendens til at barn med ikke-dansk opprinnelse oppnådde større effekter på språklige komponenter når foreldrene deltok aktivt.                                 

Design

Rundt 3000 barn (3000 barn i prosjektets første periode og 2400 barn i andre periode) fra 257 barnehager deltok i prosjektets to perioder fra 2016 til 2018. Gjennom loddtrekning (et randomisert kontrollert forsøk) ble barnehagene fordelt på tre ulike grupper, der gruppe 1 fungerte som kontrollgruppe, gruppe 2 mottok basisinnsats i begge perioder, mens gruppe 3 hadde basisinnsats i første periode og basisinnsats i tillegg til intensiv foreldreinvolvering i andre periode. Basisinnsatsen bestod av en temabasert innsats over 20 uker der personalet fikk redskaper til å skape støttende og engasjerende læringsmiljøer for å styrke barnas trivsel, utvikling, læring og dannelse. Den intensive foreldreinvolveringen var målrettet mot foreldre til barn med svak språkkompetanse. Effektene på barnas språk, matematiske forståelse, eksekutive funksjoner og sosioemosjonelle kompetanser ble undersøkt ved å sammenligne barnas score i de ulike gruppene før og etter tiltakene.

Referanser

Bleses, D., Højen, A., Jensen, P., Rathe, A. B., Boisen, L. A., Nielsen, H. & Jensen, C. H. (2019). «Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen. En målrettet og struktureret indsats, som virker ved at styrke læringsmiljøet for de yngste.». Rapport. Børne- og Socialministeriet.

Oppdragsgiver

Børne- og Socialministeriet, Danmark