Relasjonell mobbing blant jenter i barnehagen

Forfatter
Helgesen, M.B.
Kilde
HiF-rapport 2010:4. Høgskolen i Finnmark.
År
2010
ISBN
978-82-7938-156-3

Formål

Formålet med denne rapport er at undersøge og diskutere hvordan fænomenet mobning konstrueres i forskellige kontekster blandt piger i børnehaven. Forfatteren genanalyserer datamaterialet fra sin egen tidligere undersøgelse ’Mobbing i barnehagen: En studie av mobbing som strategisk maktutøvelse blant førskolebarn’ (HiF-rapport 2006:7) og ser i en ny optik på mobning i børnehaven. Studiet har til formål at vise alternative måder at forstå børnehavebørn på, nemlig som aktører hvis handlinger kan forstås som mobning. Desuden begrebsdefineres leg, relationel mobning og venskab, og studiet ser på hvilken betydning mobning har for børns evne til at etablere venskaber.

Resultat

Gennem tre legeeksempler viser studiet hvordan subtile former for mobning kan skjules i legekonteksten. Børn kan opløse en leg og derved forhindre nogen i at deltage. At pigerne hverken formår at etablere en leg eller at udvikle den, kan tolkes som et resultat af den ene piges manipulering med de sociale regler og med legekonteksten. Konflikterne blandt de fire piger kan forstås som eksempler på hvordan relationel mobning kan foregå. Studiet viser alternative forestillinger om barnet end dem der er præsenteret i anden forskning og faglitteratur hvor børnehavebarnet anses som for lille og uskyldigt til at mobbe. Studiet viser at der er mere aggression og destruktiv adfærd på spil i børns relationer end pædagogerne forestiller sig.

Design

Datamaterialet består af tre observationer af fire fireårige pigers leg i en tilfældig udvalgt børnehave. Observationerne analyseres ved hjælp af diskursanalyse.

Referencer

Helgesen, M.B. (2010). Relasjonell mobbing blant jenter i barnehagen. HiF-rapport 2010:4. Høgskolen i Finnmark.

Opdragsgiver

uoplyst