Barn og barnehagelærere i samtaler om estetiske spørsmålsstillinger i barnehagen

Författare
Alvestad, M. & Garred, R.
Källor
Barn, 36(2):47-60.
År
2018

Syfte

Den övergripande intentionen med den här studien är att öka kunskapen om hur/huruvida barns reflektioner kring estetiska spörsmål tillsammans med vuxna och andra barn kan bidra till deras tanke- och utvecklingsprocesser. Mot denna bakgrund ställs följande fråga: Hur kan barns reflektioner kring estetiska spörsmål i samtal med förskollärare bidra till deras tanke- och utvecklingsprocesser? 

 

Resultat

En tolkande och beskrivande analys resulterade i två breda huvudteman: förståelse av konstbegreppet och förhållandet mellan fantasi och verklighet. Analyserna visar att barn ägnar sig åt och har varierande erfarenheter av estetiska frågeställningar. Studien visar att barn i förskolan med fördel kan ges möjlighet att även förhålla sig till estetiska uttryck på reflekterande nivå, inte bara på utövande nivå. Studien visar också att barnen själva gärna deltar aktivt i samtal kring detta på ett kompetent sätt utifrån sina egna förutsättningar och erfarenheter. Den här typen av samtal kan utgöra viktiga inslag i en utvecklingsprocess, kopplat till barnens reflektioner kring olika estetiska upplevelser och uttrycksformer. Lärande genom reflektion kring specifika estetiska uttrycksformer kan generellt sett medföra självutveckling. Förskolläraren har en central roll för barnens upplevelser och lärande inom ämnena konst, kultur och kreativitet, och metakognitiva samtal är en användbar metod när det gäller att göra barnen medvetna om ett specifikt estetiskt innehåll och bidra till reflektioner kring det aktuella innehållet. Estetiska filosofiska samtal på reflekterande nivå kan utgöra en viktig komponent i lärandeprocessen i en förskolekontext eftersom sådana samtal kan bidra till medvetandegörande, självständighet och empowerment.  

Design

Det empiriska materialet i den här studien utgörs av kvalitativa intervjuer med barn (4–6 år) i grupper om upp till 4 barn på 3 norska förskolor. Som metod används en kvalitativ tolkande och beskrivande analys. Det här är en fristående studie som ingår i ett mer omfattande forskningsprojekt om barns vardag på förskolan. 

Referenser

Alvestad, M. & Garred, R. (2018). "Barn og barnehagelærere i samtaler om estetiske spørsmålsstillinger i barnehagen". Barn, 36(2):47-60.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift