Dagtilbud med høy, god og lav kvalitet.

Författare
Sunnevåg, A.
Källor
Cepra-striben, 15, 74-85.
År
2013

Syfte

Syftet är att undersöka lärmiljöer på förskolor där man arbetar med LP-modellen. Undersökningen fokuserar på kön och på om barnet redan får särskilt stöd eller inte. LP-modellen handlar om utveckling av goda utvecklings- och lärmiljöer med fokus på barns trivsel samt på deras personliga, sociala och språkliga utveckling.

Resultat

Med utgångspunkt i enkätundersökningens teman framläggs studiens resultat utifrån tre variabler: 1) språkliga och sociala färdigheter, 2) relation till vuxna samt 3) trivsel. Alla variabler presenteras utifrån bakgrundsvariablerna kön och om barnet får särskilt stöd eller inte.

Undersökningen, som genomfördes på förskolor som arbetar med LP-modellen, visar på ett signifikant samband mellan språkliga och sociala färdigheter. Vidare visar det sig att pojkar får lägre poäng än genomsnittet bland undersökningsdeltagarna, medan flickorna ligger över genomsnittet vad gäller sociala och språkliga färdigheter. Samtidigt ser man att barnens sociala och språkliga färdigheter är beroende av om barnet får stöd eller inte.

De barn som får stöd får högre poäng än dem som inte får stöd. Barnens bedömning av sin relation till vuxna och deras egen trivsel visar att pojkarna bedömer sin relation till vuxna sämre än flickor, men att båda könen totalt sett får höga poäng. Här finns också en skillnad på i hur hög grad barnen får stöd eller inte, men generellt trivs båda grupperna bra. Totalt sett indikerar skillnaden mellan flickor och pojkar och mellan barn som får stöd respektive inte får stöd, att en del barn inte får optimala utvecklingsmöjligheter.

Design

Dataunderlaget för denna undersökning består av perspektiv och bedömningar från både barn och pedagoger. I undersökningen ingår totalt 44 förskolor, som alla har arbetat med LP-modellen under perioden 2010–2012. Totalt deltog 1 371 barn och 1 389 pedagoger i en enkätundersökning. Man analyserar de korrelationer som kvantitativt undersöktes, och studien jämförs löpande med andra undersökningar som stöder eller fördjupar de resultat som man kommit fram till.

Referenser

Sunnevåg, A. (2013). Dagtilbud med høy, god og lav kvalitet. Cepra-striben, 15, 74-85.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning