Hva betyr livet i barnehagen for barn under 3 år?: en forskningsoversikt.

Författare
Bjørnestad, E.
Samuelsson, I.P. [Red.].
Källor
Høgskolen i Oslo og Akershus.
År
2012
ISBN
9788293208136

Syfte

Studiens syfte är att kartlägga förskoleforskning från Norge och övriga nordiska länder. Dessutom refererar kartläggningen till forskning som hämtats från Nya Zeeland, Storbritannien, Nederländerna och USA. Frågan som man söker svar på är: Vad betyder livet på förskolan för barn under tre år? Det handlar både om effekterna av att vistas på förskolan och om vilka faktorer som är positiva för barn i förskolan och för deras utveckling och trivsel.

Resultat

Studien visar att det är viktigt med goda relationer på förskolan för att åstadkomma positiva effekter på barnet. Studien betonar att interaktionen mellan den pedagogiska personalen och det enskilda barnet samt själva barngruppen är viktiga faktorer för barnets positiva utveckling. I samband med detta framhävs specifikt den empatiska förmågan hos den pedagogiska personalen, men även vikten av att personalen är uppmärksam och lyhörd. Studiens resultat visar att det finns klara fördelar med förskola enligt de kvantitativa longitudinella studierna (längdsnittsstudierna). Resultaten av dessa studier visar att barn som sätts i en förskola med hög kvalitet från tidig ålder upplever flera positiva effekter oberoende av barnets socioekonomiska bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta barn. De positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras kognitiva och sociala utveckling samt skolmognad. För att dessa positiva effekter ska uppnås måste dock förskolan vara av hög kvalitet. Till skillnad från andra undersökningar visar studien att förskolor av hög kvalitet kännetecknas av god normering med begränsad personalomsättning och välutbildad personal. Vidare visar studien att ett högt antal manliga pedagoger och pedagoger med annan etnisk bakgrund har en avgörande betydelse för kvaliteten på förskolan. Slutsatsen av studien är att det finns markant mindre forskning om noll- till tvååriga barn i förskolan, forskning kring personalens pedagogiska praktik samt komparativa studier.

Design

Detta är en norsk forskningskartläggning där man gått igenom primärforskning som publicerats under åren 2000–2011. Den forskning som kartläggningen refererar till har främst hämtats från de nordiska länderna, Nya Zeeland, Storbritannien, Nederländerna och USA. Dessutom har forskarna använt sig av en del tidigare forskningsöversikter. Det material som ingår i studien har kategoriserats efter forskningstyp, till exempel avhandlingar och referentgranskade artiklar, och dessa kategorier har i sin tur delats in efter land: Norge, Danmark, Sverige och Finland. De norska studierna har dessutom kategoriserats enligt teman och resultaten har organiserats och analyserats mot bakgrund av studiernas utformning. Konkret innebär detta att resultat från kvantitativa respektive kvalitativa studier presenteras separat. I kapitel 12 i studien besvaras den fråga som ställdes när kartläggningen påbörjades. De internationella studierna har inte gåtts igenom systematiskt.

Referenser

Bjørnestad, E. & Samuelsson, I.P. [Red.]. (2012). Hva betyr livet i barnehagen for barn under 3 år?: en forskningsoversikt. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Uppdragsgivare

Kunnskapsdepartementet, Norge